Avís Legal

1. Datos identificativos

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Nogués i Domenech Traditional ProductsSL., d’ara endavant Nogués i Domenech amb el CIF: A55717375 amb domicili a aquests efectes en Carrer Nou, 1 43792 – Vinebre (Tarragona). Correu electrònic de contacte: info@noguesidomenech.com.

 

2. Usuarios

L’accés i / o ús d’aquest portal de NOGUÉS I DOMENECH atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

3. Uso del portal

www.noguesidomenech.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet propietat de NOGUÉS I DOMENECH o als seus llicenciats als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li podria proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de l’empresa creadora del lloc web i que ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe de l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;  provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;  intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, NOGUÉS I DOMENECH no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. Protección de datos

NOGUÉS I DOMENECH compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari per recaptar dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Nogués i Domenech, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, NOGUÉS I DOMENECH informa que acompleix a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. Propiedad intelectual e industrial

NOGUÉS I DOMENECH per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textes ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NOGUÉS i DOMENECH o bé dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva.

 

6. Exclusión de garantías y responsabilidad

NOGUÉS I DOMENECH no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

 

7. Modificaciones

NOGUÉS I DOMENECHse reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendocambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

 

8. Enlaces

En el caso de que en www.noguesidomenech.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, NOGUÉS I DOMENECH no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso NOGUÉS I DOMENECH asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

 

9. Derecho de exclusión

NOGUÉS I DOMENECH se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

 

10. Generalidades

NOGUÉS I DOMENECH perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

 

11. Modificación de las presentas condiciones y duración

NOGUÉS I DOMENECH podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta debidamente publicadas. que sean modificadas por otras.

 

12. Legislación aplicable y jurisdiccionón

La relación entre NOGUÉS I DOMENECH y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Tarragona.